Andelsboligforeningen Sdr. Onsgaard

Husorden

Udgangspunktet er, at vi skal tage hensyn til hinanden

  • Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må finde sted mellem kl. 08.00 og kl. 20.00.

  • Brug af musikinstrumenter, radio, TV og lignende må på intet tidspunkt være til gene for ejendommens øvrige beboere.

  • Markiser eller anden afskærmning må opsættes efter tilladelse fra foreningens bestyrelse. Der skal sikres et ensartet præg. Altaner må ikke benyttes til opmagasinering.

  • Brug af foreningens fællesarealer er tilladt under hensyntagen til de øvrige beboere og foreningens bygninger. Arealerne skal fremstå pæne og velordnede. Der må ikke henstilles affald eller opmagasineres genstande. Legeredskaber og møbler og andet skal ryddes på plads efter brug. Hunde må ikke besørge i gården.i gården er mulig på den anviste plads og under hensyntagen til de øvrige beboere.

  • Brug af vaskeriets maskiner kan finde sted i tidsrummet 7-22. Vaskeriet skal efter endt benyttelse gøres ryddeligt og rent. Rygning er forbudt.. Udendørs tørring af tøj og lignende kan finde sted på pladsen bag havehuset eller på altaner i en højde, der ikke overstiger højden på altangelænderet, men ikke andre steder. Døren til vaskeriet skal være låst.

  • Der må ikke leges eller støjes på trapper og gange. Disse arealer skal være tilgængelige og må ikke benyttes til opbevaring.

  • Barnevogne, legetøj, cykler, knallerter m.v. må kun henstilles på de anviste steder.

  • Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de markerede parkeringspladser i ejendommens gård. De beboere, som har lejekontrakt på en parkeringsplads, må holde på deres pladser i tidsrummet 16-9 på hverdage og døgnet rundt i weekender. I det øvrige tidsrum må p-plads lejerne også parkere, men da gården også bruges af kunder og erhvervslejere, kan man ikke regne med at kunne råde over sin egen plads. Beboere uden lejet p-plads må kun holde i gården kortvarigt i forbindelse med af- og pålæsning. Gæster må ikke parkere i gården uden efter aftale med en lejer af en p-plads, og da kun på dennes plads.

  • Affald må kun nedlægges i dertil indrettede containere og skal være indpakket i egnede poser, således at forurening undgås. Pap affald skal trykkes sammen, så det fylder mindst muligt i containerne. Intet affald må henkastes på ejendommens grund. Affald og kasserede brugsting, der ikke kan fjernes af den almindelige dagrenovation, kan henstilles i affaldsrummet til storskrald eller bringes til kommunens genbrugsplads på Ørnegårdsvej.

  • Der må ikke holdes hund. Der må heller ikke holdes andre dyr, der kan være til gene for ejendommens øvrige beboere. Dyr, herunder dyr anskaffet før foreningens stiftelse, må kun blive, hvis de som anført ikke er til gene.


I øvrigt henvises til andelsboligforeningens vedtægter

juni 2006